CLASSICAL ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA

KLASSIEKE VERENIGING VAN SUID-AFRIKA

 

Agenda of the General Meeting/Agenda van die Algemene Vergadering

Pietermaritzburg, 7 July/Julie 2005

 

 

 1. Opening and welcome/Opening en verwelkoming
 2. Attendance and apologies/Teenwoordig en verskonings
 3. Personalia
 4. Minutes of previous meeting/Notule van vorige vergadering
 5. Matters arising/Sake voortspruitend
  1. Cooperation with the Classical Association of the Netherlands

Samewerking met die Klassieke Vereniging van Nederland

 1. Chairpersonís report/Voorsittersverslag
 2. Treasurerís report/Tesourier se verslag
 3. Reports from branches/Verslae van takke
  1. Western Cape/Wes-Kaap
  2. Northern region/Noordelike Streek
  3. Kwazulu-Natal
 4. Acta Classica
 5. Akroterion
 6. Taskforce on Latin tuition/Werksgroep oor Latyn-onderrig
 7. Schola Scripta
 8. Research committee/Navorsingskomitee
 9. Fund-raising and publicity committee/Fondsinsamelings- en publisiteitskomitee
 10. CASA website/KVSA webwerf
 11. Ursula Vogel-Weidemann Memorial Bursary/Ursula Vogel-Weideman Gedenkbeurs
 12. Awards for excellence in education and research/Toekennings vir voortreflikheid in onderrig en navorsing
 13. B.X. de Wet Essay competition/B.X. de Wet Opstelkompetisie
 14. Format, time and duration of future conferences/Formaat, tyd en duur van volgende konferensies
  1. Venue, date and theme of next conference/Plek, datum en tema van volgende kongres
 15. Election of Office-bearers/Verkiesing van Ampsdraers
  1. Patron, Honorary presidents, Honorary vice-presidents/Beskermheer, Ere-presidente, Ere-visepresidente
  2. Executive committee/Hoofbestuur
  3. Editorial committee: Acta Classica/Redaksiekomitee: Acta Classica
  4. Subcommittees/Subkomitees
 16. Other matters/Algemeen